ବ୍ୟାନର (୧)

ଦ୍ରୁତ କଷ୍ଟମ୍ ସମାଧାନ |

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦରକାର, ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ |

 • 24ଘଣ୍ଟା
  24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯିବ |
 • 3ଦିନଗୁଡିକ
  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନମୁନା କରାଯାଇ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯାଇପାରିବ |
 • 1ବନ୍ଦ କର |
  ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ଟୁ-ଜାହାଜ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ସୋର୍ସିଂ |

ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ହେଉଛି |
ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ |

ବର୍ଗ

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି?

 • କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ | କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ |

  କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ |

 • କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ | କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ |

  କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ |

 • କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ | କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ |

  କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ |

ସ୍ଥାୟୀ

ସ୍ଥାୟୀ
ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ

ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ବିକାଶ କରୁଛୁ ଯାହା ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସେହି ପାତ୍ରଗୁଡିକ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

RONG ପ୍ୟାକିଂ ବିଷୟରେ |

RONG ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଯାହାକି କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |
ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ବ୍ଲଗ୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକ |

ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଧାରା ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ରଖୁ |